Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1​ ​Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf MyrtheWarmenhoven.nl bedoeld.

MyrtheWarmenhoven.nl
Haven 46
2182JK Hillegom
KvK: 72373377

Contact via: myrthe@myrthewarmenhoven.nl

Voor de leesbaarheid van het document gebruik ik de term “producten en/of diensten”. Onder de term “producten en/of diensten” vallen het Online Programma #onetickettofreedomplease en 1 op 1 coaching. 

Artikel 2 Voorwaarden deelname producten en/of diensten

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen gebruik maken van de producten en/of diensten.
2.2 In mijn producten en/of diensten deel ik mijn kennis, ervaring en tools.
Zelf moet je naast het volgen van de producten en/of diensten voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn producten en/of diensten successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn producten en/of diensten met succes te volgen en af te ronden.En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van de producten en/of diensten voor je klaar. De ondersteuning staat omschreven op de website van de producten en/of diensten of in de offerte.

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van de producten en/of diensten je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan myrthe@myrthewarmenhoven.nl
Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.
3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan de producten en/of diensten te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling wordt in een keer voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk tenzij aangegeven op de betaalpagina.
4.2 Toegang tot de producten en/of diensten wordt verleend na een succesvolle betaling. 
4.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige producten en/of diensten.

A​rtikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Klachten

6.1 Mocht je ontevreden zijn over de producten en/of diensten of een onderdeel daarvan of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6.3
Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1​ ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is​ ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. 7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 8 Privacy

8.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening.

Artikel 9 Overig

9.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
9.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 10 Geschillen

10.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
10.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden

12.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
12.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Checklist-13 tips voor meer vrijheid als digital nomad - Myrthe Warmenhoven mockup

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de checklist gratis

Ontdek de checklist met 13 tips voor nog meer vrijheid in je business en je leven.

Bedankt voor je interesse! Je ontvangt de checklist zo snel mogelijk in je mailbox

Maak kans op 90 minuten coaching t.w.v. €565,-

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en maak kans op 2x 45 minuten coaching. Als extra bonus ontvang je ook nog eens een toffe traveljournal!

Super leuk dat je meedoet! Hou je mailbox op zaterdag 12 oktober in te gaten om te zien of je gewonnen hebt.

Myrthe Warmenhoven Digital Nomad Vrijheidsondernemer Business Coach 2

Gratis webinar: 9 hacks voor meer focus in je business

Laat je gegevens achter om je plek te reserveren op dinsdag 10 december om 20.00 uur

Bedankt voor je interesse! Je ontvangt de checklist zo snel mogelijk in je mailbox